API آزمایشی


API آزمایشی


برنامه نویسان میتونند برای تست درگاه در حین کدنویسی به صورت زیر عمل کنند

برای استفاده فقط مقدار متغیر api رو برابر با test قرار دهید

نمونه کد PHP


function send($api, $amount, $redirect, $factorNumber=null) {
	$ch = curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://Pinarpay.ir/payment/send');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"api=$api&amount=$amount&redirect=$redirect&factorNumber=$factorNumber");
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
	$res = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
	return $res;
}

function verify($api, $transId) {
	$ch = curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://Pinarpay.ir/payment/verify');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "api=$api&transId=$transId");
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
	$res = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
	return $res;
}